Τετάρτη , 28 Φεβρουάριος 2024


Οι προτάσεις του Αναπηρικού Κινήματος για την διαφάνεια στον Τύπο

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης», η ΕΣΑμεΑ υπέβαλε τις προτάσεις, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην επιστολή προς τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Ι. Οικονόμου. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν επίσης και στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr

Προτάσεις:

  • Άρθρο 4 παρ.1 να συμπληρωθεί ως εξής: «Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) συστήνεται Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς τους. Το Μ.Ε.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο, στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ)».
  • Άρθρο 4 παρ. 4 να προστεθεί σημείο ια) ως εξής: «Να συμμορφώνεται, εφόσον έχει την υποχρέωση, με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων».
  • Άρθρο 11 παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής: «Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, δύνανται να εγγράφονται στο Μ.Η.Τ. με αίτησή τους προς το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.. Το Μ.Η.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. Οι προσβάσιμες ιστοσελίδες προτεραιοποιούνται στο ΜΗΤ και λαμβάνουν ειδική σήμανση».
  • Άρθρο 22 παρ. 3 να συμπληρωθεί ως εξής: «Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα. Η Επιτροπή συμβουλεύεται την Ε.Σ.Α.μεΑ. για θέματα αναπηρίας και ΜΜΕ».
  • Άρθρο 36 παρ.1 να προστεθεί ως εξής : «Στην περ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α΄ 186) (…). Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι προσηκόντως καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 310/1996 (ΦΕΚΑ’ 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις παραπάνω οικείες διατάξεις. Οι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία ιστοσελίδες προτεραιοποιούνται στην καταχώρηση διαφημίσεων».

Παράλληλα η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι τα ΜΜΕ μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν ζωτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του στίγματος και της παραπληροφόρησης, για την εξοικείωση της ευρύτερης κοινωνίας με τα άτομα με αναπηρία («φοβόμαστε ότι δε γνωρίζουμε») και την προώθηση της πραγματικής εικόνας της αναπηρίας ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Με αφορμή το παρόν νομοσχέδιο, η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπενθυμίζει ότι διεκδικεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο ΕΣΡ αλλά και στην ΕΡΤ, να δημιουργηθούν ειδικές υπηρεσίες για τη συμπερίληψη, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορατότητας στα ΜΜΕ των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Check Also

Without words …

Without words...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*